Selección de Katas

02/06/2016

Diagramas y videos de cada kata, para su mejor aprendizaje, desde los básicos hasta los avanzados.

Heian ShodanHeian NidanHeian SandanHeian YondanHeian GodanTekki ShodanTekki NidanTekki SandanBassai DaiBassaiShoKanku DaiKanku ShoJitteEnpiHangetsuGankakuWankanChinteMeikyoNijushihoGojushiho DaiUnsuSochinGojushiho Sho

Heian Shodan

Ver/Ocultar Diagrama
Heian Shodan

Heian Nidan

Ver/Ocultar Diagrama
Heian Nidan

Heian Sandan

Ver/Ocultar Diagrama
Heian Sandan

Heian Yondan

Ver/Ocultar Diagrama
Heian Yondan

Heian Godan

Ver/Ocultar Diagrama
Heian Godan

Tekki Shodan

Ver/Ocultar Diagrama
Tekki Shodan

Tekki Nidan

Ver/Ocultar Diagrama
Tekki Nidan

Tekki Sandan

Ver/Ocultar Diagrama
Tekki Sandan

Bassai Dai

Ver/Ocultar Diagrama
0Bassai Dai

Bassai Sho

Ver/Ocultar Diagrama
Bassai Sho

Kanku Dai

Ver/Ocultar Diagrama
Kanku Dai

Kanku Sho

Ver/Ocultar Diagrama
Kanku Sho

Jion

Ver/Ocultar Diagrama
Jion

Jitte

Ver/Ocultar Diagrama
Jitte

Enpi

Ver/Ocultar Diagrama
Enpi

Hangetsu

Ver/Ocultar Diagrama
Hangetsu

Gankaku

Ver/Ocultar Diagrama
Gankaku

Wankan

Ver/Ocultar Diagrama
Wankan

Chinte

Ver/Ocultar Diagrama
Chinte

Meikyo

Ver/Ocultar Diagrama
Meikyo

Nijushiho

Ver/Ocultar Diagrama
Nijushiho

Gojushiho Dai

Ver/Ocultar Diagrama
Gojushiho Dai

Gojushiho Sho

Ver/Ocultar Diagrama
Gojushiho Sho

Unsu

Ver/Ocultar Diagrama
Unsu

Sochin

Ver/Ocultar Diagrama
Sochin